RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2018.1000) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SEFKO-B Sławomir Buszta, adres: ul. Zelwerowicza 10c/11, 35-602 Rzeszów, Polska NIP: 815 11 36 859, Regon 690639259 oraz podmioty gospodarcze powiązane kapitałowo lub osobowo.

 2. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest art. 6 lit. a), b), c), f) Rozporządzenia (udzielona zgoda, konieczność wykonania umowy lub podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy, konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, konieczność wynikająca z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora danych osobowych).

 3. Podanie danych jest wymogiem ustawowym lub/i umownym. Konsekwencją niepodania danych może być brak możliwości zawarcia i wykonania umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie innych usług, a także brak możliwości kontaktu.

 4. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu zawarcia i realizacji zamówienia oraz archiwizacji dokumentacji handlowej, prowadzenia analiz na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej, prowadzenia działań marketingowych podejmowanych przez P.U.H. SEFKO-B samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, udzielania odpowiedzi na pisma i wnioski,

 5. Przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń, które mogłyby pojawić się w wyniku realizacji zlecenia, do czasu ich ustawowego wygaśnięcia lub przez okres, na jaki została udzielona zgoda oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku z zapisami Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz.U. z 1994 r. Nr 121, poz. 591).

 6. Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty, zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nie przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami, z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę.

 7. W celu realizacji Usługi odbiorcami Danych Osobowych mogą być:

 1. Mają Państwo prawo do:

 1. Niepodanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości realizacji celów, dla których są gromadzone.

 2. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia jakiejkolwiek decyzji, w tym profilowane w oparciu o przekazane dane osobowe.

 3. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych prosimy o kontakt e-mail pod adresem: biuro@sefko.pl

PUH Sefko-B © 2023

Realizacja: Zdzislowicz.pl - Serwisy WWW